Podporný kruh Dúbravka

Dovoľujeme si vám predstaviť rehabilitačné a integračné centrum, ktoré sa zameriava na podporu ľudí so zdravotným znevýhodnením – predovšetkým ľudí s duševnou poruchou alebo mentálnym postihnutím. Naším cieľom je rozvíjať potenciál klienta a pomôcť mu pripraviť sa na vstup do pracovného procesu, ktorý vnímame ako neoddeliteľnú súčasť plnohodnotného fungovania v spoločnosti a ako cestu k samostatnému životu.

Kde nás nájdete?

Bagarova 20, 841 01 Bratislava

Čo ponúka Podporný kruh?

Vytvárame medzistupeň pre krok z choroby do pracovného života. Ponúkame priestor pre stabilizovanie klienta prostredníctvom pravidelnej zmysluplnej činnosti a podpory v rámci komunity. Ponúkame možnosť vyskúšať si rôzne pracovné činnosti, zmapovať tak potenciál každého klienta a rozvíjať jeho pracovné zručnosti.

V našom rehabilitačnom centre sa klienti môžu zúčastniť sa na výrobe rôznych produktov (výrobky z papiera, šitie, pekárenské produkty) a ich neskoršieho predaja, výučbe anglického jazyka a počítačových zručností, rozvoja komunikačných a iných sociálnych zručností, ale tiež ponúkame možnosť individuálnej činnosti a rozvoja. Okrem týchto aktivít sa klienti môžu zúčastniť mobilít na zaujímavé miesta a podujatia či iných spoločných aktivít strediska.

V rámci komunity centra majú klienti priestor nadviazať nové sociálne vzťahy, zlepšiť sa v komunikácii, zažiť korektívnu emočnú skúsenosť, upraviť si svoj sebaobraz, prehĺbiť sebapoznanie. Zážitkom ocenenej, zmysluplnej práce, ktorú majú možnosť prezentovať aj verejnosti prostredníctvom predaja napr. na chránených trhoch, majú klienti možnosť uvedomiť si, že ich práca a snaha má zmysel a hodnotu.

Veríme, že vďaka zážitku rastu, účasti na pravidelnej zmysluplnej aktivite, podpore a rozvoju sociálnych zručností, posúvame našich klientov bližšie k ich začleneniu, vráteniu do spoločnosti.

Čo je cieľom Podporného kruhu Dúbravka?

Ponúknuť alternatívu k tradičným službám sociálnej pomoci

Vytvoriť podporné prostredie pre rozvoj osobnosti jedinca so zdravotným postihnutím, ktorý si sám nevie pomôcť pri začlenení sa do bežného života

Ponúknuť rozvoj kvalifikácie a pracovných zručností pre absolventov špeciálnych základných škôl a praktických škôl

Realizovať tréningové programy šité na mieru pre rozvoj kľúčových zručností a profesijných zručností osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sa nevedia umiestniť na trhu práce, alebo si nevedia udržať pracovné miesto

Vytvoriť podmienky pre krátkodobé pracovné aktivity

Poskytnúť doplnkové programy, zamerané na rozvoj komunikácie a socializácie

Podporiť a odľahčiť rodinu klienta

Poskytnúť základné sociálne poradenstvo

Galéria Podporný kruh