Euro Job Coach

V roku 2011 – 2013 participuje o.z. Inklúzia na medzinárodnom projekte „Euro Job Coach".

Cieľom projektu Euro Job Coach je vytvorenie tréningového programu pre profesiu „sociálny job coach", založeného na dobrej praxi jednotlivých organizácií zapojených do projektu. Vzájomnou výmenou postupov a nástrojov používaných pri práci s klientom v jednotlivých partnerských organizáciách a ich etablovaniu do praxe chceme tiež obohatiť a skvalitniť naše služby poskytované klientom. Job coach je profesionál, ktorý pomáha pri pracovnom uplatnení osôb, ktoré sú pri snahe o pracovné zaradenie určitým spôsobom znevýhodnené - či už svojim zdravotným postihnutím, vekom, pohlavím, nízkou kvalifikáciou alebo pôvodom. Job coach im pri prekonávaní týchto prekážok poskytuje poradenstvo, vedenie, vedie klienta k osobnostnému rozvoju a k rozvoju potrebných zručností. Na projekte sa účastnia organizácie z Litvy, Holandska, Francúzska, Talianska a Slovenska: Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Programu pre celoživotné vzdelávanie LEONARDO DA VINCI Partnerships.

Euro Job Coach

Cieľom projektu Euro Job Coach bolo vytvoriť primeraný program pre novú profesiu, ktorá sa len nedávno etablovala v partnerských krajinách - sociálny job kouč. Sociálny job kouč je profesionál, ktorý sprevádza tých, ktorí majú problémy so zamestnateľnosťou, s nájdením si zamestnania na trhu práce (napríklad ľudia so zdravotným postihnutím, seniori, ženy, mladí ľudia bez kvalifikácie, imigranti a zdravotne znevýhodnené osoby), monitoruje profesionálnu integráciu a vykonáva individuálnu podporu na pracovnom mieste. Potreba realizovať tento projekt je výsledkom skúseností a vedomostí partnerov o absencii možností trénovať a špecializovať profesiu sociálnych job koučov. Faktom je aj to, že všeobecne absentujú špecifické tréningové programy pre tento druh profesie vo všetkých partnerských organizáciách. Partnerstvo bolo zložené z nasledovných organizácií: Litovská organizácia SOPA, francúzsky partner Finaliser Transmettre Mobiliser a Cap Emploi z Re Unionu, PICOS z Holandska, Inklúzia zo Slovenska a talianský partner AECA /Asociácia nezávislých pracovnorehabilitačných centier/. Všetky partnerské organizácie pôsobia v oblasti zamestnanosti a v sektore prípravy na prácu a vzdelávanie. Počas partnerstva partneri vytvorili tréningový nátroj Social JOB COACH /Sociálny job kouč/ na základe príkladov dobrej praxe, využitím vhodných nástrojov pre prácu s klientom, na základe prípadových štúdií a profesijných či osobných skúseností. Uvedené poznatky vytvorili priestor pre tvorbu praktických nástrojov pri zamestnávaní znevýhodnených skupín na trhu práce napriek ekonomickej kríze, napriek socioekonomickým a kulturálnym rozdielom partnerských krajín.

Tréningový modul 1: Zručnosti posudzovania a kariérového poradenstva

Uvedený tréningový modul je súborom rôznych nástrojov, ktoré používajú job kaučovia piatich partnerských krajín vo fáze posudzovania klienta,ktorý si hľadá pracovné miesto. 72 stranový tréningový materiál pozostáva z 10tich vybraných nástrojov pre rozvoj zručností pri posudzovaní a kariérnom poradenstve. Forma prezentovania nástrojov ponúka praktické usmernenia ako používať navrhované nástroje. Tento materiál predstavuje nástroje využívané v práci job kaučov v prvej fáze práce s klientom.

Tréningový modul 2: Nástroje pre rozvoj mäkkých zručností

Druhý tréningový modul je šitý na mieru job kaučom, ktorí si kladú za cieľ trénovať klientov v tzv. mäkkých zručnostiach. Ide o rozvoj osobnostných zručností a rôznych foriem správania sa klienti v rôznych situáciách: ako komunikovať v telefóne, ako udržiavať primerané a efektívne vzťahy s kolegami na pracovisku, základné zručnosti sebaobsluhy, obliekania sa, udržiavania hygieny a pod. 103 stranový materiál prezentuje 11 nástrojov s inštrukciami ako ich používať v praxi.

Tréningový modul 3: Tréning pre efektívne vyhľadávanie práce

Tretí modul je šitý na mieru kaučom vyhľadávajúcim pracovné miesto, ale tiež tvoriacim funkčné siete u zamestnávateľov na trhu práce. 101 stranový materiál prezentuje 9 nástrojov s popisom ich používania. Táto časť predstavuje prvý krok v práci kauča k budovaniu vzťahov, zberu informácií o ľudských zdrojoch a ich potrebách a ich diverzite.

Tréningový modul 4 - Job kaučing

Posledný tréningový modul ponúkaný partnertsvom je pripravený pre kaučov, ktorých cieľom je udržať pracovné miesto klienta formou sprevádzania/ kaučovania osôb na pracovisku. Ide o 35 stranový materiál zložený zo šiestich nástrojov, s podrobnými inštrukciami na použitie.

Nástroje pre sociálneho job kauča

Kompletný materiál pozostáva zo štyroch komplexných tréningových modulov, ktoré postupne tematicky prezentujú proces práce kauča s klientom, popisy jednotlivých modulov partnermi, ponúkajú spoločnú definíciu sociálneho job kauča, objasňujú proces a aj formálnu stránku. Finálny produkt pozostáva z 337 strán v pdf dokumente a je k dispozícii u koordinátora projektu SOPA z Litvy, ako aj u partnerských organizácií AECA z Talianska, Inklúzia zo Slovenska, FTM a ARVISE z Francie a PICOS z Holandska.